Wyślij zdjęcie dziecka

Otwierasz ponownie sklep? Uruchamiasz na nowo usługi? Daj nam znać, poinformujemy o tym mieszkańców - Twoich klientów! Zadzwoń: 508-211-990

Znajdujesz się na starej wersji portalu palukitv.pl

Aktualne informacje znajdziesz na nowej stronie.

 
Znajdź nas na Facebooku

Zamiast Szpitala Powiatowego
   
    Zobowiązania Żnińskiego szpitala to nie dziewięć milionów, lecz dwadzieścia pięć. Obecnie szpital zadłuża się miesięcznie na około 600 tysięcy zł. Jest już gotowy projekt uchwały dotyczącej likwidacji tej placówki i utworzenia w jej miejsce Pałuckiego Centrum Zdrowia. Długi ma przejąć i pokryć starostwo. Pracę może stracić od 60 do 70 osób.

    POTĘŻNE ZADŁUŻENIE

    Kontrakt żnińskiego szpitala na bieżący rok podpisany z Narodowym Funduszem Zdrowia wynosi 9.529.290,24 zł. Nic nie wskazuje na to, by istniała szansa na jego zwiększenie. Kontrakt jest krzywdzący dla powiatu żnińskiego w odniesieniu do ilości mieszkańców w porównaniu z powiatem nakielskim, który posiada dwa szpitale.
    Z programu wynika, że należy obniżyć koszty, które obecnie przekraczają 14 mln zł w skali roku, w tym koszty osobowe wynoszą 9.457.433 zł, co stanowi 99,44% kontraktu z NFZ na bieżący rok. Długi lecznicy sięgają 25 mln zł (na 31 marca 2004 roku), nie licząc odsetek, obsługi komorniczej i innych nieprzewidzianych kosztów. Zobowiązania wobec dostawców wynoszą 5.805.609,98 zł.
    Zobowiązania budżetowe (na rzecz ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta i PFRON) stanowią 5.753.534,21 zł. Zobowiązania wobec pracowników to kwota 7.005.867,76 zł. Strata ze sprzedaży za 2003 r. wynosi 4.204.038,12 zł, a strata do pokrycia za 2002 r. 1.665.855,89 zł. Odsetki budżetowe i pozostałe kształtują się na poziomie 521.000 zł. Kredyt bankowy wraz z odsetkami stanowi 141.000 zł. Zdaniem dyrektora, ani organ założycielski, ani szpital nie są w stanie uporać się z problemem zadłużenia. Nie widzi zatem innej możliwości ratowania szpitala jak poprzez likwidację obecnego zakładu przeprowadzoną racjonalnie, pod kontrolą powiatu i utworzenie nowej jednostki, która w całości przejmie pełen kontrakt z NFZ i zrobi to w taki sposób, by nie odczuł tego pacjent i żeby nie było negatywnego skutku proponowanych zmian.
    Dopiero po utworzeniu nowej jednostki organizacyjnej, nie przynoszącej strat, będzie można wykorzystać wolne miejsca na rynku usług medycznych. Istnieje możliwość, że od stycznia przyszłego roku szpital będzie mógł się powiększyć o dodatkowe oddziały: rehabilitacyjny, długoterminowej opieki psychiatrycznej, pielęgnacyjno-opiekuńczy i oczny. Sukces tego przedsięwzięcia zależy od pozbycia się ogromnego zadłużenia. To można zrobić - zdaniem dyrektora - w obecnej sytuacji tylko na drodze procesu likwidacji szpitala poprzez podjęcie niezbędnych uchwał i wyznaczenie likwidatora.
    Aby przeprowadzić oba procesy, czyli likwidację zakładu i utworzenie nowej jednostki, niezbędna jest kwota 4 mln zł, z czego minimum 2,2 mln zł zostanie przeznaczone na utworzenie nowej jednostki z koniecznym uzupełnieniem w sprzęt medyczny, w celu zachowania wymaganego standardu świadczonych usług medycznych.

    ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORDYNATORÓW

    W momencie likwidacji lecznicy wszyscy pracownicy otrzymają wypowiedzenia z pracy. W nowej placówce zdecydowana większość pracowników zostanie zatrudniona w pierwszym okresie utworzenia zakładu. Pozostała część białego personelu znalazłaby zatrudnienie od stycznia 2005 roku, po utworzeniu nowych oddziałów. W pierwszym etapie zatrudnienie ma być dostosowane do wykonywanego i podpisanego kontraktu z NFZ tak, by zachować bezpieczeństwo i dobrą jakość świadczonych usług. Planuje się zatrudnienie na umowach kontraktowych, na zlecenie i umowach kodeksowych na czas określony czasem kontraktu z NFZ. Organizacją oddziałów szpitalnych mają zająć się ordynatorzy, a pozostałą częścią dyrektor. Dyrekcja planuje utrzymanie kierunku prywatyzacyjnego usług: żywienia, prania, sprzątania, usług diagnostycznych, a także weryfikację umów z firmami farmaceutycznymi. Leszek Wójtowicz zamierza utrzymać współpracę z firmami żnińskimi w zakresie usług komunalnych, dostawy energii cieplnej i elektrycznej, a także zacieśniać współpracę z funkcjonującymi na terenie powiatu zakładami opieki zdrowotnej. Ważnym elementem organizacyjnym nowego zakładu ma być budżetowanie oddziałów szpitalnych, czyli rozłożenie odpowiedzialności na ordynatorów za bilansowanie się oddziałów. Zmiany w administracji mają dotyczyć pełnej komputeryzacji zarządzania poprzez wprowadzenie programów księgowo-płacowo-kadrowych. Budynki lub pomieszczenia, które po przekształceniu pozostaną wolne, będą, za zgodą organu założycielskiego, zbywane lub zagospodarowywane na usługi niekolidujące z prowadzoną działalnością medyczną.
    Obecnie szpital zadłuża się miesięcznie na około 600.000 zł.

    KTO SPŁACI DŁUGI?

    Przekształcenie lecznicy ma polegać na likwidacji Szpitala Powiatowego w Żninie i powołaniu do życia w jego miejsce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: Pałuckie Centrum Zdrowia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej lub Pałuckie Centrum Zdrowia Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, która przejmie zadania zlikwidowanego szpitala. Czynności likwidacyjne prowadzić będzie likwidator wyznaczony przez organ założycielski.
    Prawną podstawą przeprowadzenia procesu likwidacyjnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest ustawa o zakładach opieki zdrowotnej oraz uchwała Rady Powiatu w tej sprawie. Wszelkie zobowiązania pozostałe po likwidacji publicznego zakładu przejmie organ założycielski. Majątek pozostały po likwidacji stanie się własnością powiatu, a o jego przeznaczeniu zadecyduje Rada Powiatu. Majątek ruchomy służący wykonywaniu usług medycznych zostanie w całości przekazany nowo powstałej jednostce, która przejmie pełen zakres wykonywanych dotychczas świadczeń lub nowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.
    Na czym będzie polegać struktura likwidacyjna? Zarząd Powiatu będzie musiał zwrócić się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie likwidacji do Rady Społecznej Szpitala. Po wyrażeniu zgody przez Radę Społeczną na przeprowadzenie likwidacji Zarząd Powiatu przygotuje projekt uchwały w sprawie likwidacji celem uzyskania opinii wojewody i poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu żnińskiego. Po uzyskaniu opinii radni powiatowi podejmą uchwałę o likwidacji. Likwidator rozwiąże umowy o pracę i inne umowy zawarte ze szpitalem. Powiadomi NFZ w Bydgoszczy o uchwale likwidacyjnej z wnioskiem o rozwiązanie kontraktu z datą wykreślenia z rejestru ZOZ. Zgłosi wniosek do wojewody o wykreślenie zakładu z rejestru ZOZ, a po wykreśleniu z rejestru wojewody złoży wniosek do sądu o wykreślenie z rejestru sądowego. Zarząd Powiatu w formie uchwały podejmie decyzję o przekazaniu majątku nowo powstałemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Pałuckie Centrum Zdrowia lub Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej spółka z o.o. Pałuckie Centrum Zdrowia. Na podstawie podjętej decyzji PZOZ lub NZOZ przejmie prawa do korzystania z majątku w celu kontynuacji udzielania świadczeń zdrowotnych. Przy czym muszą zostać spełnione następujące czynności: zgoda Zarządu Powiatu na dzierżawę nieruchomości dla PZOZ lub NZOZ, sporządzenie bilansu na dzień otwarcia i zakończenia likwidacji, uregulowanie stosunków pracy z pracownikami szpitala oraz uzyskanie pozytywnej opinii Sanepidu oraz straży.

    BEZ SZKODY DLA PACJENTA

    Przedmiotem działalności spółki będzie świadczenie usług wykonywanych przez szpitale, pełen zakres usług ambulatoryjnych specjalistycznych, pełen zakres usług medycznych poza szpitalami, jak na przykład konsultacje przez lekarzy specjalistów, usługi świadczone przez pielęgniarki i położne, usługi świadczone przez fizykoterapeutów, usługi z zakresu ratownictwa, usługi laboratoryjne i inne diagnostyczne, usługi świadczone przez banki krwi, szpiku, spermy, organów przeznaczonych do transplantacji, usługi opieki społecznej, produkcja i sprzedaż sprzętu medycznego, chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych, sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów farmaceutycznych i chemicznych, a także usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
   Nowa struktura organizacyjna ma cechować się zwiększoną efektywnością ekonomiczną w stosunku do publicznego zakładu oraz możliwością polepszenia warunków zatrudnienia, w tym polepszenia wynagrodzenia zatrudnionych osób.
    Powiat będzie dzierżawił nowej spółce majątek. Zachowanie udziału powiatu w spółce spowoduje, że samorząd będzie miał wpływ na działalność prowadzoną przez nową jednostkę. Nowo powstały zakład rozpocznie swoją działalność z chwilą likwidacji szpitala i w pełni przejmie wszelkie świadczone usługi medyczne.

    KAPELAN I NIE TYLKO
    Plan zakłada redukcję ilości łóżek na wszystkich oddziałach z 209 do 149. O 20 łóżek mniej będzie na oddziale chirurgii ogólnej. Ponadto w przyszłości dyrektor planuje utworzenie 20 łóżek na oddziale rehabilitacyjnym, 30 łóżek na oddziale psychiatrii oraz 15 na oddziale opiekuńczo-pielęgnacyjnym. Schemat organizacyjny nowej spółki przewiduje stanowisko kapelana szpitalnego.
Dyrektor zamierza dokonać zakupu 21 towarów, które mają trafić na poszczególne oddziały za kwotę 1.360.000 zł, między innymi aparat RTG, USG kolorowe z doplerem, aparat do znieczulania ogólnego oraz rejestrator rozmów. Ponadto Leszek Wójtowicz zamierza przeprowadzić adaptacje: piętra budynku apteki szpitalnej na pomieszczenia administracyjne, parteru budynku pralni na poradnie specjalistyczne oraz III piętra budynku głównego na odrębny oddział szpitalny. Łącznie prace adaptacyjne mają kosztować 840.000 zł.
    Z rozliczenia uśrednionych wynagrodzeń na podstawie list za 2004 r. wynika, że średnia płaca brutto dla ordynatorów wynosi 8.951,58 zł, zastępców ordynatorów 7.903,21 zł, lekarzy 6.601,84 zł, pielęgniarek 2.080,84 zł, oddziałowych 2.654,19 zł, administracji 2.110,69 zł, działu gospodarczego 1.370 zł, działu technicznego 1.675,78 zł.
Jak się dowiedzieliśmy, pracę w szpitalu ma stracić 60 do 70 osób, głównie z działu technicznego i diagnostyki.


    PIERWSZE OCENY

    W miniony poniedziałek i wtorek dyrektor Leszek Wójtowicz spotkał się z radnymi powiatowymi, którym przedstawił koncepcję dalszego funkcjonowania szpitala.
    Radny powiatowy Wiesław Kwaśniewski powiedział, że jest to jedyny program opracowany na przestrzeni ostatnich lat, którego realizacja jest realna. Nie ukrywał, że program będzie trudny do zrealizowania.
    Radny Stefan Firszt powiedział nam, że radni nie otrzymali jeszcze programu. Dyrektor przedstawił im jedynie swoją koncepcję. - Oceniam go bardzo pozytywnie, bo jest to pierwszy konkretny program, który ktoś przedstawił. Zawiera założenia, które ja lansuję od 2-3 lat. W tej chwili likwidacja szpitala to chyba jedyna koncepcja - dodał Stefan Firszt.
    Członek Zarządu Powiatu Zofia Kozłowska powiedziała nam, że nie do końca zapoznała się z programem. Uważa, że jest ciekawy.
    - To zupełnie coś innego. To takie wyjście awaryjne. Coś trzeba najpierw zlikwidować, żeby na nowo tworzyć - uważa Zofia Kozłowska.
    Członkini Zarządu dodała, że w publikacji sprzed tygodnia mówiła nam, że nie zna programu, gdyż dyrektor jeszcze go nie przedstawił na posiedzeniu Zarządu Powiatu 11 maja. Program trafił do starostwa 14 maja, o czym Zofia Kozłowska nie wiedziała.
    Na 31 maja w szpitalu zaplanowane jest spotkanie z załogą, na którym dyrektor przedstawi pracownikom lecznicy program.

Arkadiusz Majszak
Pałuki nr 641 (22/2004)

 

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry