Wyślij zdjęcie dziecka

Otwierasz ponownie sklep? Uruchamiasz na nowo usługi? Daj nam znać, poinformujemy o tym mieszkańców - Twoich klientów! Zadzwoń: 508-211-990

Znajdujesz się na starej wersji portalu palukitv.pl

Aktualne informacje znajdziesz na nowej stronie.

 
Znajdź nas na Facebooku

Od 15 stycznia do 25 czerwca 2019 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

     Dopłaty udzielane będą do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon. Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty.

     W ustawie o organizacji niektórych rynków rolnych stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych określane są co roku do 30 września w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Wysokość stawek będzie wyliczana z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych do Biura Powiatowego ARiMR oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

     Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał następujących gatunków roślin uprawnych: zboża - jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto; rośliny strączkowe - bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna; ziemniak.

     Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, określona jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W przypadku odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej wynosi 150 kg; odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej - 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej; pszenicy twardej - 150 kg; odmiany populacyjnej żyta - 90 kg albo 2 jednostki siewne; odmiany syntetycznej żyta - 80 kg; odmiany mieszańcowej żyta - 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej; odmiany populacyjnej jęczmienia - 130 kg; odmiany mieszańcowej jęczmienia - 90 kg albo 2 jednostki siewne; pszenżyta - 150 kg; owsa zwyczajnego - 150 kg; owsa nagiego - 120 kg; owsa szorstkiego - 80 kg; łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) - 150 kg; grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) - 200 kg; bobiku - 270 kg; wyki siewnej - 80 kg; soi - 120 kg; ziemniaka - 2000 kg; mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych - 140 kg.

     O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego może ubiegać się producent rolny, który złoży wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2019 r. Wniosek należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora publicznego na adres Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

     O przyznanie dopłaty może się ubiegać osoba posiadająca działki rolne, na których uprawia gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha. Za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego. Wnioskodawca winien tez spełnić warunek dotyczący tego, że zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany na gruntach rolnych będących w jego posiadaniu.

     Kolejne warunki dotyczą samego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, który powinien być wytworzony przez przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji przedsiębiorców  lub w gospodarstwie rolnym posiadanym przez rolnika wpisanego do ewidencji rolników (o której mowa w przepisach o nasiennictwie). Materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany winien być zakupiony od przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym albo od rolnika prowadzącego obrót materiałem siewnym wytworzonym w posiadanym gospodarstwie rolnym, wpisanego do ewidencji rolników (o której mowa w przepisach o nasiennictwie) albo też od podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

     Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 15.000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych), ale jeśli producent rolny jest powiązany osobowo lub kapitałowo z innym podmiotem, limit 15.000 euro należy odnieść do jednego przedsiębiorstwa. 

     Do wniosku o przyznanie dopłaty producent rolny zobowiązany jest obowiązkowo dołączyć oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR kopię faktury zakupu materiału siewnego wystawionej od 15 lipca 2018 r. do 15 czerwca 2019 r., pod warunkiem, że materiał ten został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia. Drugim wymogiem jest dokument wydania z magazynu materiału siewnego wystawiony w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia (w terminie od dnia 15 lipca 2018 r. do dnia 15 czerwca 2019 r.), jeżeli producent rolny zużył materiał w posiadanym przez siebie gospodarstwie rolnym.

     Faktura zakupu oraz dokument wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany powinny zawierać datę sprzedaży lub wydania z magazynu materiału siewnego, nazwę gatunku i odmiany, kategorię lub stopień kwalifikacji oraz numer partii materiału siewnego.W przypadku materiału siewnego mieszanek gatunków roślin uprawnych objętych systemem dopłat ww. dokumenty są zwolnione z posiadania części informacji.

     Kolejnym obowiązkowym dokumentem jest oryginał albo kopia zaświadczenia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo organ, który wydał dokument albo upoważnionego pracownika ARiMR) o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub innej pomocy de minimis, jakie rolnik otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych, tj. w roku, w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych). Można złożyć oświadczenie o wielkości ww. pomocy de minimis otrzymanych w tym okresie.

     Dodatkowo wnioskodawca przedstawić ma oświadczenie w sprawie składu mieszanki materiału siewnego. Składane jest w sytuacji, gdy producent rolny wnioskuje o przyznanie dopłaty do mieszanki zbożowej lub mieszanki pastewnej zakupionej od podmiotu upoważnionego do obrotu materiałem siewnym.

     Do dodatkowych należy też oświadczenie w sprawie mieszanki materiału siewnego sporządzanej we własnym zakresie przez producenta rolnego i składane jest w sytuacji, gdy producent rolny wnioskuje o przyznanie dopłaty do mieszanki zbożowej lub mieszanki pastewnej, którą sporządził we własnym zakresie z zakupionego materiału siewnego. W skład mieszanek sporządzonych przez wnioskodawcę we własnym zakresie mogą wchodzić jedynie składniki posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany. Jeżeli mieszanka w swoim składzie będzie zawierała składniki kwalifikowane i nasiona niekwalifikowane, żaden ze składników tej mieszanki nie będzie mógł być objęty dopłatą.

     Oświadczenie o łącznej powierzchni działek rolnych, obsianych lub obsadzonych gatunkami roślin uprawnych objętych dopłatami tez jest wymogiem dodatkowym. Składane jest w sytuacji, gdy producent rolny w złożonym wniosku ubiega się o dopłatę do powierzchni mniejszej niż 1 ha. Powinien wykazać, że posiada jeszcze inne działki rolne (w sumie o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha), na których wysiał lub wysadził gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami.

     Dodatkowym dokumentem jest też oświadczenie o położeniu upraw rolnych, które uległy zniszczeniu, składane w sytuacji, gdy uprawy założone z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zostały zniszczone z powodu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej. W takim przypadku wnioskodawca zobowiązany jest udokumentować wystąpienie szkody, na powierzchni będącej przedmiotem wniosku, poprzez złożenie przynajmniej jednego z następujących dokumentów: protokołu oszacowania szkód , dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, zaświadczenie o wystąpieniu pożaru (w przypadku szkód w uprawach spowodowanych pożarem), protokół oględzin lub ostatecznego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny (sporządzony przez upoważnionego przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lub inne podmioty uprawnione do szacowania szkód łowieckich), decyzję właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa (nakazującą zniszczenie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych), zaświadczenie wystawione przez odpowiedni organ administracji sporządzone w przypadku, gdy nie została powołana komisja przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia. Jeżeli wnioskodawca nie udokumentuje szkody w sposób wskazany powyżej dopłata nie będzie przyznana lub w przypadkach gdy dopłata została przyznana przed uzyskaniem przez kierownika Biura Powiatowego ARiMR informacji o wystąpieniu szkody - wypłacona kwota dopłaty zostanie odzyskana jako kwota nienależnie lub nadmiernie pobrana.

     W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących informacji zawartych w złożonych dokumentach producenci zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym kierownika biura ARiMR. Jeżeli wnioskodawca nie dokona zmian w złożonych dokumentach wszelkie błędy i nieścisłości obciążają producenta rolnego to w skrajnych przypadkach może skutkować odmową przyznania pomocy de minimis w rolnictwie lub odzyskaniem kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych.

     Jeżeli wniosek o przyznanie dopłaty spełnia wymogi formalno-prawne oraz niezbędne warunki do przyznania dopłaty, kierownik biura ARiMR wyda decyzję o przyznaniu lub częściowym przyznaniu dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. W przypadku braku przesłanek do przyznania dopłaty, kierownik wyda decyzję o odmowie przyznania dopłaty. Decyzje wydawane będą w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Przyznaną producentowi rolnemu kwotę dopłaty ARiMR wypłaci w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu lub częściowym przyznaniu dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego na rachunek bankowy producenta rolnego wskazany we wniosku.

Remigiusz Konieczka, 17 I 2019

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry