Wyślij zdjęcie dziecka

Otwierasz ponownie sklep? Uruchamiasz na nowo usługi? Daj nam znać, poinformujemy o tym mieszkańców - Twoich klientów! Zadzwoń: 508-211-990

Znajdujesz się na starej wersji portalu palukitv.pl

Aktualne informacje znajdziesz na nowej stronie.

 
Znajdź nas na Facebooku

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie pracuje teraz na dwie zmiany. W ramach tarczy antykryzysowej 2.0 można wnioskować o pomoc do godzin wieczornych w dni powszednie. I do tej też pory urzędnicy te wnioski weryfikują. Pożyczki te będą umarzane pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie nadal prowadził działalność przynajmniej przez 3 miesiące. PUP udziela też w ramach projektów unijnych dofinansowania do wynagrodzeń pracowniczych.

Katarzyna Woźniak i Anna Gaczkowska obsługują wnioski o wsparcie w ramach tarczy 2.0, które wpływają do PUP w Żninie. Na początku tygodnia było ich już ponad 1.000. fot. Karol Gapiński
Katarzyna Woźniak i Anna Gaczkowska obsługują wnioski o wsparcie w ramach tarczy 2.0, które wpływają do PUP w Żninie. Na początku tygodnia było ich już ponad 1.000. fot. Karol Gapiński

     Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii już od 2 tygodni pracuje w systemie zmianowym - od 7.00 do 15.00 i od 16.00 do 20.00 z zastosowaniem ograniczeń dotyczących obsługi klientów. Taki system pracy ma zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i klientom, a także sprawną obsługę wniosków przedsiębiorców związanych ze świadczeniami w ramach tzw. tarczy antykryzysowej i płynną rejestrację osób  bezrobotnych. Tarcza antykryzysowa to pakiet form wsparcia skierowany do przedsiębiorców. W ramach tarczy Powiatowy Urząd Pracy w Żninie od prawie miesiąca realizuje zadania mające na celu wsparcie w zakresie prowadzenia biznesu, czy działalności pozarządowej.
     - Formą pomocy jest niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców. Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z  6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Pożyczka ma być przeznaczona na pokrycie wszelkich kosztów bieżących prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczkobiorca natomiast oświadcza, że wykorzysta środki pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem. Ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. Tarcza antykryzysowa 2.0. wprowadziła zmiany, które zakładają zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Bardzo ważna zmiana, która może ucieszyć większą grupę przedsiębiorców, to  informacja, że wsparcie będą mogły dostać podmioty, które nie zatrudniają pracowników ,o ile nie przekroczyli kwoty obrotów, o których mowa w ustawie Prawo przedsiębiorców. Przypomnę, że pożyczka jest udzielana do wysokości 5 tysięcy złotych, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki wystarczy teraz - kolejna zmiana -  aby przedsiębiorca prowadził działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.  Podkreślam, że zmiany obowiązują z mocą od 1 kwietnia 2020 r. i mają zastosowanie do wszystkich dotychczas udzielonych pożyczek - powiedziała Olga Berdysz, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie. Dodała, że aby po 3 miesiącach otrzymać umorzenie pożyczki, przedsiębiorca będzie musiał o to zawnioskować.
     Do żnińskiego PUP do 22 kwietnia wpłynęło około 500 wniosków o pożyczkę w ramach tarczy antykryzysowej. 27 kwietnia przedpołudniem było to już ponad 1000 wniosków. - Na bieżąco weryfikujemy te wnioski i zawieramy umowy w ramach środków Funduszu Pracy. Dysponujemy pulą dodatkowo przyznanych 2 mln zł z rezerwy FP na wsparcie mikroprzedsiębiorców w procesie udzielania pożyczek. Jeszcze w tym miesiącu będziemy aplikować o kolejną transzę środków finansowych - przedstawia sytuację Olga Berdysz.
     W połowie miesiąca PUP w Żninie uruchomił także kolejne instrumenty wsparcia. Jedną z nich ma być dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych. Z formy może skorzystać przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą, która podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorca musi mieć aktywną działalność gospodarczą. Dodatkowo okres, który został uwzględniony do obliczenia spadku obrotów (zarówno w 2020 r. jak i 2019 r.) musi być w czasie, gdy działalność była aktywna. Dofinansowanie przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu złożenia wniosku.
     Warunkiem uzyskania takiego wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumianego jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczonego jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Miesiąc – rozumiany jest jako 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego. Poziom wsparcia zależy od odnotowanego spadku obrotów. Dofinansowanie nie przysługuje w części, w której te same koszty działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych
     Zmiany, jakie tarcza 2.0 wprowadziła w dofinansowaniach kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, polegają na braku obowiązku składania co miesiąc, przed wypłatą dofinansowania, oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, rezygnacji z konieczności prowadzenia działalności gospodarczej również po zaprzestaniu pobierania dofinansowania – przez czas równy okresowi ich otrzymywania (niedotrzymanie tego warunku skutkowało koniecznością zwrotu pieniędzy), doprecyzowaniu, że dofinansowanie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, a nie od dnia jego zgłoszenia.
     Można również starać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.
     Dofinansowanie może być przyznane mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, od miesiąca złożenia wniosku. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumianego podobnie, jak w przypadku dotyczącym wsparcia dla samozatrudnionych. W przypadku mikro, małych i średnich firm przedsiębiorca jest jednak zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. Poziom wsparcia zależy od odnotowanego spadku obrotów. Dofinansowania jednak nie przysługują w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
     Na początku tego tygodnia w żnińskim PUP było złożonych około 40 wniosków o dofinansowanie. O ile pożyczki są udzielane ze środków państwowych w ramach Funduszu Pracy, o tyle dofinansowania wynagrodzeń będą realizowane w ramach projektów z RPO i Power (środki unijne).
     Jeśli chodzi o dopłaty do pensji, to według tarczy 2.0 przysługują one maksymalnie przez 3 mies., poczynając od miesiąca złożenia wniosku (a nie od daty zgłoszenia wniosku, jak dotychczas), utrzymanie zatrudnienia konieczne jest tylko przez czas otrzymywania dofinansowań do wynagrodzeń pracobiorcy.
     Dofinansowanie może być przyznane organizacji pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego i wolontariatu, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, od miesiąca złożenia wniosku. Warunkiem uzyskania wsparcia jest również wykazanie spadku przychodów z działalności statutowej. Organizacja pozarządowa lub podmiot są obowiązane do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie. Poziom wsparcia i w tym przypadku zależy od odnotowanego spadku obrotów. Trzeba pamiętać, że  dofinansowania również nie przysługują w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
     Wnioski o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami należy w wersji papierowej: przesłać na adres urzędu lub pozostawić w kopercie w skrzynce podawczej (w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie) lub w wersji  elektronicznej: poprzez wortal https://praca.gov.pl lub https://psz.praca.gov.pl/ lub poprzez e-PUAP pismo ogólne do urzędu - /pup-znin/SkrytkaESP.
     Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie - www.znin.praca.gov.pl w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców: Tarcza antykryzysowa COVID-19. Ponadto informacji od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 oraz od 16.00 do 20.00 udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie pod numerem telefonu 52 303 10 wew. 64/72/73
     Przedsiębiorcy mogą wnioskować o wsparcie w ramach wszystkich dostępnych programów. Otrzymanie pożyczki nie eliminuje możliwości aplikowania o dofinansowanie do wypłaty wynagrodzeń. Zapytaliśmy Olgę Berdysz, dlaczego o pożyczkę wnioskowało aż ponad 1.000 przedsiębiorców (w tym samozatrudnionych), a o dofinansowanie tylko około 40. Odrzekła, iż jest to spowodowane tym, że wsparcie do wynagrodzeń zostało dopiero uruchomione 16 kwietnia, a o pożyczki można było wnioskować już wcześniej. Poza tym dopiero wchodząc w głąb obecnego kryzysu przedsiębiorcy będą mieli dane, aby obliczyć rzeczywisty spadek obrotów w związku z zamrożeniem gospodarki. Olga Berdysz spodziewa się, że wtedy też zaczną w większej ilości napływać te wnioski. - Choć sytuacja jest i tak dynamiczna. W zeszłym tygodniu w sprawie pożyczek było 500 wniosków, a po kilku ledwie dniach jest to już 2 razy więcej - zauważyła.
     - Przypominam również, że obecnie w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostki z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 rejestracji można dokonać przez  stronę  https://www.praca.gov.pl/eurzad/. Wskazany sposób rejestracji nie wymaga konieczności osobistego stawienia się w urzędzie. Dodatkowo rejestracji również bez osobistego stawiania się w powiatowym urzędzie pracy można dokonać na podstawie informacji przekazanych w rozmowie telefonicznej z pracownikiem urzędu. W tym celu należy dzwonić pod nr tel.: 52 30 31 064 (w. 62) i 797581135. Zachęcamy do przeglądania naszej strony, którą systematycznie aktualizujemy i zamieszczamy na niej ważne informacje dot. obsługi klienta, przyjmowania korespondencji, terminów naborów - powiedziała szefowa żnińskiego PUP.
     Liczba zarejestrowanych w żnińskim PUP bezrobotnych na 31 marca br. - 2.373 osoby. W pierwszym kwartale br. zarejestrowało się 913 osób. Dane na temat rejestracji w kwietniu znane będą na początku maja. Wiadomo, że do 21 kwietnia rejestracji dokonało 138 osób. Olga Berdysz zaznaczyła, że nie są to wyłącznie osoby, które rejestrują się, bo utraciły pracę w związku z zatrzymaniem gospodarki w wyniku pandemii.

Karol Gapiński, 28 IV 2020

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry