Wyślij zdjęcie dziecka

Otwierasz ponownie sklep? Uruchamiasz na nowo usługi? Daj nam znać, poinformujemy o tym mieszkańców - Twoich klientów! Zadzwoń: 508-211-990

Znajdujesz się na starej wersji portalu palukitv.pl

Aktualne informacje znajdziesz na nowej stronie.

 
Znajdź nas na Facebooku

 

Regulamin XIX Plebiscytu Tygodnika Lokalnego Pałuki na Najpopularniejszego Sportowca Ziemi Mogileńskiej

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. XIX Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Ziemi Mogileńskiej roku 2019, Najpopularniejszego Działacza Sportowego Ziemi Mogileńskiej roku 2019 i Najpopularniejszego Trenera Ziemi Mogileńskiej roku 2019 organizuje Tygodnik Lokalny Pałuki i Ziemia Mogileńska.

2. Nad przebiegiem plebiscytu czuwa powołana przez wydawcę Pałuk komisja plebiscytowa.

3. Celem plebiscytu jest wyłonienie najpopularniejszych sportowców, trenera i działacza sportowego, którzy wykazali się osiągnięciami w okresie od 1 XII 2018 roku do 30 XI 2019 roku. Wyniki ogłaszane będą w następujących kategoriach:

a) dziesiątka najpopularniejszych sportowców ziemi mogileńskiej,

b) najpopularniejszy trener ziemi mogileńskiej,

c) najpopularniejszy działacz ziemi mogileńskiej.

Sportowców wybierają kibice w drodze głosowania z zamkniętej listy kandydatów, działacza i trenera - komisja plebiscytowa na podstawie zgłoszeń.

II. ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW

Zgłoszenia kandydatów we wszystkich kategoriach mogą dokonywać zarówno kibice, jak i kluby sportowe.

1. Zgłoszenia kandydatów na sportowca i trenera roku winny zawierać imię, nazwisko, dyscyplinę, nazwę klubu, który obecnie reprezentuje, osiągnięcia między 1 XII 2018 a 30 XI 2019 oraz krótkie uzasadnienie, które posłuży komisji plebiscytowej i czytelnikom do wyrobienia sobie zdania o kandydacie. Jeśli zgłaszany zawodnik (trener) trenuje w klubie położonym poza obszarem plebiscytu, należy zaznaczyć, z jakiej gminy pochodzi.

2. Zgłoszenia działacza roku winny zawierać imię, nazwisko, nazwę klubu (klubów), w którym działa, osiągnięcia między 1 XII 2018 a 30 XI 2019 i krótkie uzasadnienie, które posłuży komisji plebiscytowej do wyrobienia sobie zdania o kandydacie.

3. Można zgłaszać jedynie kandydatury osób, które pochodzą z ziemi mogileńskiej lub trenują (działają) na wyżej określonym terenie.

4. Zgłoszenia przyjmowane są korespondencyjnie lub osobiście pod adresem: Pałuki i Ziemia Mogileńska, 88-300 Mogilno, Ogrodowa 1, sekretarz@paluki.tygodnik.pl. Termin zgłoszeń upływa w sobotę 30 XI 2019 roku o 17.00.

5. Można zgłaszać dowolną liczbę kandydatur.

III. LISTA KANDYDATÓW

1. Komisja plebiscytowa na podstawie zgłoszeń wytypuje listę kandydatów, spośród których czytelnicy wybiorą najpopularniejszego sportowca ziemi mogileńskiej.

2. Lista winna zawierać nie mniej niż 20 nazwisk. O długości i składzie listy zadecyduje komisja plebiscytowa na wyznaczonym przez redaktora naczelnego posiedzeniu komisji. W przypadkach spornych decyzje zapadają większością głosów.

3. Lista kandydatów publikowana jest w całości, wraz z uzasadnieniami, 5 XII 2019 r. w tygodniku Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 49/2019.

4. W następnych numerach publikować będziemy listę w skrócie.

IV. GŁOSOWANIE

1. Do głosowania uprawnione są wszystkie osoby fizyczne i prawne bez względu na obywatelstwo, miejsce zamieszkania i siedzibę.

2. Głosowanie odbywa się na specjalnie do tego przeznaczonych kuponach, drukowanych w Tygodniku Lokalnym Pałuki i Ziemia Mogileńska. Kupon zawiera miejsce na wpisanie imion i nazwisk trzech różnych sportowców, wybranych z listy kandydatów oraz nazwiska i adresu głosującego. Dane osobowe głosujących nie będą gromadzone ani przetwarzane w jakikolwiek sposób.

3. Pierwszy kupon zostanie wydrukowany w tygodniku Pałuki i Ziemia Mogileńska 5 XII 2019 r., ostatni - 13 II 2020 r.

4. Kupon jest ważny, jeśli:

a) został wycięty z oryginalnego egzemplarza gazety,

b) dotyczy plebiscytu właściwego roku,

c) wypełnione są w nim wszystkie rubryki,

d) trafił do redakcji do 14 lutego (piątek) 2020 roku do 14.00.

5. Każdy z głosujących może dostarczyć - przysłać dowolną liczbę kuponów.

6. Głosowanie na sportowca ziemi mogileńskiej może też odbywać się za pośrednictwem SMS-ów, zgodnie z aneksem nr 1M.

V. OBLICZANIE GŁOSÓW

1. Przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę wszystkie ważne kupony i SMS-y, zgodnie z aneksem nr 1M.

2. Obliczania głosów dokonuje komisja plebiscytowa lub na jej zlecenie osoby prawne albo fizyczne.

3. Punkty przyznaje się według kolejności: 1. miejsce - 5 punktów, 2. miejsce - 3 punkty, 3. miejsce - 1 punkt.

4. Do dziesiątki najpopularniejszych sportowców ziemi mogileńskiej wchodzą ci spośród zawodników, którzy uzyskają kolejno największą liczbę punktów.

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Na łamach Tygodnika Lokalnego Pałuki i Ziemia Mogileńska nastąpi ogłoszenie (w porządku alfabetycznym) pierwszej dziesiątki wybranych w plebiscycie sportowców.

2. Na uroczystej gali ogłoszone zostaną nazwiska wybranych przez komisję plebiscytową Trenera Roku i Działacza Roku oraz wyniki głosowania czytelników Pałuk i Ziemi Mogileńskiej na Najlepszego Sportowca Roku wraz z podaniem kolejności miejsc w pierwszej dziesiątce.

3. Koszt uczestnictwa laureatów w gali pokrywają organizatorzy.

4. Publiczne ogłoszenie pełnych wyników plebiscytu nie może nastąpić wcześniej niż podczas bankietu. Do tego czasu pracownicy, współpracownicy redakcji, instytucje i osoby z nimi współpracujące w organizacji XIX plebiscytu zobowiązani są do zachowania tajemnicy odnośnie wyników punktacji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia XIX plebiscytu i od tego dnia można zgłaszać kandydatury.

2. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania uzupełnień w regulaminie, zobowiązując się do ich niezwłocznego opublikowania.

DOMINIK KSIĘSKI

wydawca i redaktor naczelny Pałuk

- Skład komisji plebiscytowej: Marek Holak - Mogilno, Roman Wolek - Trzemeszno, Damian Stawski - Strzelno, Dąbrowa, Dominik Księski - Żnin (wydawca i redaktor naczelny Pałuk).

Aneks nr 1M

Regulamin konkursu SMS na Najpopularniejszego Sportowca Ziemi Mogileńskiej 2019 roku

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Ziemi Mogileńskiej 2019 roku (zwany dalej "Plebiscytem") jest organizowany przez Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, Tygodnik Lokalny Pałuki (zwany dalej "Tygodnikiem") z siedzibą w Żninie (88-400) przy ul. Sądowej 4 (zwaną dalej "Siedzibą") na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundatorem nagród w Plebiscycie jest Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, Tygodnik Lokalny Pałuki (zwane dalej "Fundatorem").

3. W plebiscycie mogą brać udział osoby fizyczne zwane dalej "Uczestnikami".

§ 2. Czas trwania Plebiscytu

1. Plebiscyt organizowany i przeprowadzany jest w okresie (dalej "Czas Trwania Plebiscytu") 5 XII 2019 godz. 6:00:00.000000 - 13 II 2020 do godz. 14:00:00.000000.

§ 3. Warunki uczestnictwa i przebieg Plebiscytu

1. Uczestnik oddaje głos w Plebiscycie poprzez wysłanie pod numer 73601 wiadomości SMS (dalej "SMS"); w treści należy podać trzy numery różnych sportowców z listy opublikowanej w tygodniku Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 49/2019 i w każdym kolejnym numerze wydanym do 13 lutego 2020 roku, przy czym:

a) w treści jednego SMS-a muszą znaleźć się zawsze trzy numery odpowiadające nazwiskom trzech różnych sportowców ziemi mogileńskiej (przy mniejszej lub większej liczbie wpisanych numerów sportowców lub przy wpisaniu numeru sportowca z Pałuk przysłane SMS-y nie będą brane pod uwagę i zostaną uznane za nieważne),

b) ostateczna treść jednego SMS-a przysłanego z głosami na sportowca ziemi mogileńskiej na numer 73601 to: TPM. numer sportowca, numer sportowca, numer sportowca, np. TPM. 35, 40, 42,

c) numery mogą być oddzielone przecinkiem lub spacją, ewentualnie przecinkiem i spacją, a wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma znaczenia.

2. Uczestniczyć w Plebiscycie można dowolną ilość razy, przyjmując, że jednokrotne uczestnictwo to SMS wysłany z jednego numeru telefonu z trzema numerami różnych sportowców, wybranymi z listy opublikowanej w tygodniku Pałuki i Ziemia Mogileńska.

3. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS to 3 zł netto (3,69 zł brutto), a jego wielkość jest niezależna od operatora sieci telefonii komórkowej. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w Plebiscycie.

4. Plebiscyt ma na celu wyłonienie zwycięzcy spośród osób głosujących na najpopularniejszego sportowca ziemi mogileńskiej.

5. Zwycięzcą części konkursowej plebiscytu zostanie osoba, która w najkrótszym czasie przyśle SMS-em poprawną odpowiedź na pytanie wysłane przez system SMS-em wszystkim uczestnikom, którzy brali udział w części Plebiscytowej. Pytanie to zostanie wysłane do wszystkich uczestników Plebiscytu dnia 14 II 2020 r. po godzinie 14:30:00. SMS-y z odpowiedziami można przesyłać najpóźniej do dnia 14 II 2020 r. do godziny 15:30:00. Koszt wysłania jednego SMS-a z odpowiedzią na zadane pytanie na numer 7148 to 1 zł netto (1,23 zł brutto).

6. Po zakończeniu Plebiscytu zbierze się komisja konkursowa w składzie: Dominik Księski - redaktor naczelny tygodnika Pałuki, Bartosz Woźniak - sekretarz redakcji, Mirosława Roszak - pracownik działu internetowego.

7. Komisja plebiscytowa:

a) zapewni przyznanie nagród wyłonionym laureatom,

b) przekaże ostateczne wyniki do opublikowania w papierowych Pałukach i Ziemi Mogileńskiej oraz na stronie internetowej www.palukimogilno.pl,

c) podejmie decyzję w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym.

8. Główną nagrodą dla laureata Plebiscytu (pierwszej osoby) jest zegarek sportowy o wartości 135,36 zł.

9. Laureaci Plebiscytu o zwycięstwie zostaną powiadomieni telefonicznie w dniu zakończenia konkursu między godziną 15:30 a 16:30. W trakcie rozmowy telefonicznej laureaci zostaną poproszeni o podanie niezbędnych danych do przekazania nagrody. Jeśli któryś laureat nie odbierze telefonu w dniu zakończenia konkursu w wyznaczonych godzinach członek komisji dzwoni do kolejnej osoby w następujący po tym dniu poniedziałek.

10. Wyniki plebiscytu, tzn. pierwsza dziesiątka sportowców w kolejności alfabetycznej, zostaną opublikowane na łamach papierowych tygodnika Pałuki i Ziemia Mogileńska oraz na stronie internetowej www.palukimogilno.pl.

11. Lista z właściwą kolejnością sportowców ziemi mogileńskiej, począwszy od tego, który zdobył najwięcej głosów (w sumie z kuponów i SMS-ów) zostanie opublikowana w tygodniku Pałuki i Ziemia Mogileńska oraz na stronie internetowej www.palukimogilno.pl.

12. Wszystkie głosy oddane za pośrednictwem SMS-ów na poszczególnych kandydatów na sportowca ziemi mogileńskiej zostaną doliczone do głosów, które zostały oddane na te osoby za pośrednictwem kuponów publikowanych w papierowym wydaniu tygodnika Pałuki i Ziemia Mogileńska.

13. Głosy są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru Wiadomości SMS, mierzony według zegara Tygodnika.

14. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w Plebiscycie.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Plebiscytu jest Tygodnik. Uczestnik Plebiscytu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Tygodnik dla celów organizacji Plebiscytu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Plebiscytu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Plebiscycie.

2. Wszelkie reklamacje w związku z Plebiscytem należy zgłaszać pisemnie do Tygodnika na adres jego Siedziby wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Plebiscycie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.

3. Tygodnik nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Głosy SMS-owe nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym ich czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nich danych są nieważne i zostaną wykluczone z Plebiscytu.

4. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

5. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział, uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Plebiscytu i wyraża zgodę na jego treść.

6. Regulamin Plebiscytu jest dostępny dla uczestników w siedzibie Tygodnika oraz na jego stronie internetowej www.palukitv.pl.

7. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

8. Tygodnik zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Plebiscytu i treści Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu.

Mirosława Roszak
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1449 (47/2019)

Regulamin XXVIII Plebiscytu Tygodnika Lokalnego Pałuki na Najpopularniejszego Sportowca Pałuk

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. XXVIII Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Pałuk roku 2019, Najpopularniejszego Działacza Sportowego Pałuk roku 2019 i Najpopularniejszego Trenera Pałuk roku 2019 organizuje Tygodnik Lokalny Pałuki.

2. Nad przebiegiem plebiscytu czuwa powołana przez wydawcę Pałuk komisja plebiscytowa.

3. Celem plebiscytu jest wyłonienie najpopularniejszych sportowców, trenera i działacza sportowego, którzy wykazali się osiągnięciami w okresie od 1 XII 2018 do 30 XI 2019. Wyniki ogłaszane będą w następujących kategoriach:

a) dziesiątka najpopularniejszych sportowców Pałuk,

b) najpopularniejszy trener Pałuk,

c) najpopularniejszy działacz Pałuk.

Sportowców wybierają kibice w drodze głosowania z zamkniętej listy kandydatów, działacza i trenera - komisja plebiscytowa na podstawie zgłoszeń.

II. ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW

Zgłoszenia kandydatów we wszystkich kategoriach mogą dokonywać zarówno kibice, jak i kluby sportowe.

1. Zgłoszenia kandydatów na sportowca i trenera roku winny zawierać imię, nazwisko, dyscyplinę, nazwę klubu, który obecnie reprezentuje, osiągnięcia między 1 XII 2018 a 30 XI 2019 oraz krótkie uzasadnienie, które posłuży komisji plebiscytowej i czytelnikom do wyrobienia sobie zdania o kandydacie. Jeśli zgłaszany zawodnik (trener) trenuje w klubie położonym poza obszarem plebiscytu, należy zaznaczyć, z jakiej gminy pochodzi.

2. Zgłoszenia kandydatów na działacza roku winny zawierać imię, nazwisko, nazwę klubu (klubów), w którym działa, osiągnięcia między 1 XII 2018 a 30 XI 2019 i krótkie uzasadnienie, które posłuży komisji plebiscytowej do wyrobienia sobie zdania o kandydacie.

3. Można zgłaszać jedynie kandydatury osób, które pochodzą z Pałuk lub trenują (działają) na wyżej określonym terenie.

4. Zgłoszenia przyjmowane są korespondencyjnie lub osobiście pod adresem: Pałuki, 88-400 Żnin, ul. Sądowa 4 oraz mailowo: sekretarz@paluki.tygodnik.pl. Termin zgłoszeń upływa w sobotę 30 XI 2019 r. o 17.00.

5. Można zgłaszać dowolną liczbę kandydatur.

III. LISTA KANDYDATÓW

1. Komisja plebiscytowa na podstawie zgłoszeń wytypuje listę kandydatów, spośród których czytelnicy wybiorą najpopularniejszego sportowca Pałuk.

2. Lista winna zawierać nie mniej niż 20 nazwisk. O długości i składzie listy zadecyduje komisja plebiscytowa na wyznaczonym przez redaktora naczelnego posiedzeniu komisji. W przypadkach spornych decyzje zapadają większością głosów.

3. Lista kandydatów publikowana jest w całości, wraz z uzasadnieniami, 5 XII 2019 r. w tygodniku Pałuki nr 49/2019.

4. W następnych numerach publikować będziemy listę w skrócie.

IV. GŁOSOWANIE

1. Do głosowania uprawnione są wszystkie osoby fizyczne i prawne bez względu na obywatelstwo, miejsce zamieszkania i siedzibę.

2. Głosowanie odbywa się na specjalnie do tego przeznaczonych kuponach, drukowanych w Tygodniku Lokalnym Pałuki. Kupon zawiera miejsce na wpisanie imion i nazwisk trzech różnych sportowców wybranych z listy kandydatów oraz nazwiska i adresu głosującego. Dane osobowe głosujących nie będą gromadzone ani przetwarzane w jakikolwiek sposób.

3. Pierwszy kupon zostanie wydrukowany w tygodniku Pałuki 5 XII 2019 r., ostatni - 13 II 2020 r.

4. Kupon jest ważny, jeśli:

a) został wycięty z oryginalnego egzemplarza gazety,

b) dotyczy plebiscytu właściwego roku,

c) wypełnione są w nim wszystkie rubryki,

d) trafił do redakcji do 14 lutego (piątek) 2020 r. do 17.00.

5. Każdy z głosujących może dostarczyć (przysłać) dowolną liczbę kuponów.

6. Głosowanie na sportowca Pałuk może też odbywać się za pośrednictwem SMS-ów, zgodnie z aneksem nr 1Z.

V. OBLICZANIE GŁOSÓW

1. Przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę wszystkie ważne kupony i SMS-y, zgodnie z aneksem nr 1Z.

2. Obliczania głosów dokonuje komisja plebiscytowa lub na jej zlecenie osoby prawne albo fizyczne.

3. Punkty przyznaje się według kolejności: 1. miejsce - 5 punktów, 2. miejsce - 3 punkty, 3. miejsce - 1 punkt.

4. Do dziesiątki najpopularniejszych sportowców Pałuk wchodzą ci spośród zawodników, którzy uzyskają kolejno największą liczbę punktów.

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Na łamach Tygodnika Lokalnego Pałuki nastąpi ogłoszenie

(w porządku alfabetycznym) pierwszej dziesiątki wybranych w plebiscycie sportowców.

2. Podczas podsumowania plebiscytu ogłoszone zostaną nazwiska wybranych przez komisję plebiscytową Trenera Roku i Działacza Roku oraz wyniki głosowania czytelników Pałuk na Najpopularniejszego Sportowca Roku wraz z podaniem kolejności miejsc w pierwszej dziesiątce.

3. Publiczne ogłoszenie pełnych wyników plebiscytu nie może nastąpić wcześniej niż podczas podsumowania plebiscytu. Do tego czasu pracownicy, współpracownicy redakcji, instytucje i osoby z nimi współpracujące w organizacji XXVIII plebiscytu zobowiązani są do zachowania tajemnicy odnośnie wyników punktacji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia XXVIII plebiscytu i od tego dnia można zgłaszać kandydatury.

2. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania uzupełnień w regulaminie, zobowiązując się do ich niezwłocznego opublikowania.

wydawca i redaktor naczelny Pałuk

DOMINIK KSIĘSKI

- Skład komisji plebiscytowej: Aleksander Andrzejewski - Szubin, Grzegorz Berdysz - Żnin, Jerzy Krynicki - Żnin, Dominik Księski - Żnin (wydawca i redaktor naczelny Pałuk), Stanisław Tyrakowski - Żnin, Sylwia Wysocka - Janowiec Wielkopolski, Bartosz Woźniak - Piechcin.

Aneks nr 1Z

Regulamin konkursu SMS na Najpopularniejszego Sportowca Pałuk 2019 roku

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Pałuk 2019 roku (zwany dalej "Plebiscytem") jest organizowany przez Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, Tygodnik Lokalny Pałuki (zwany dalej "Tygodnikiem") z siedzibą w Żninie (88-400) przy ul. Sądowej 4 (zwaną dalej "Siedzibą") na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundatorem nagród w Plebiscycie jest Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, Tygodnik Lokalny Pałuki (zwane dalej "Fundatorem").

3. W plebiscycie mogą brać udział osoby fizyczne zwane dalej "Uczestnikami".

§ 2. Czas trwania Plebiscytu

1. Plebiscyt organizowany i przeprowadzany jest w okresie (dalej "Czas Trwania Plebiscytu") 5 XII 2019 godz. 6:00:00.000000 - 14 II 2020 do godz. 14:00:00.000000.

§ 3. Warunki uczestnictwa, przebieg Plebiscytu

1. Uczestnik oddaje głos w Plebiscycie poprzez wysłanie pod numer 73601 wiadomości SMS (dalej "SMS"); w treści należy podać trzy numery różnych sportowców z listy opublikowanej w tygodniku Pałuki nr 49/2019 i w każdym kolejnym numerze wydanym do 13 lutego 2020 r., przy czym:

a) w treści jednego SMS-a muszą znaleźć się zawsze trzy numery odpowiadające nazwiskom trzech różnych sportowców Pałuk (przy mniejszej lub większej liczbie wpisanych numerów sportowców lub przy wpisaniu numeru sportowca z ziemi mogileńskiej przysłane SMS-y nie będą brane pod uwagę i zostaną uznane za nieważne),

b) ostateczna treść jednego SMS-a przysłanego z głosami na sportowca Pałuk na numer 73601 to: TPZ. numer sportowca, numer sportowca, numer sportowca, np. TPZ. 35, 40, 42,

c) numery mogą być oddzielone przecinkiem lub spacją, ewentualnie przecinkiem i spacją, a wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma znaczenia.

2. Uczestniczyć w Plebiscycie można dowolną ilość razy, przyjmując, że jednokrotne uczestnictwo to SMS wysłany z jednego numeru telefonu z trzema numerami różnych sportowców, wybranymi z listy opublikowanej w tygodniku Pałuki.

3. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS to 3 zł netto (3,69 zł brutto), a jego wielkość jest niezależna od operatora sieci telefonii komórkowej. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w Plebiscycie.

4. Plebiscyt ma na celu wyłonienie zwycięzcy spośród osób głosujących na najlepszego sportowca Pałuk.

5. Zwycięzcą części konkursowej plebiscytu zostanie osoba, która w najkrótszym czasie przyśle SMS-em poprawną odpowiedź na pytanie wysłane przez system SMS-em wszystkim uczestnikom, którzy brali udział w części Plebiscytowej. Pytanie to zostanie wysłane do wszystkich uczestników Plebiscytu dnia 14 II 2020 r. po godzinie 14:30:00. SMS-y z odpowiedziami można przesyłać najpóźniej do dnia 14 II 2020 r. do godziny 15:30:00. Koszt wysłania jednego SMS-a z odpowiedzią na zadane pytanie na numer 7148 to 1 zł netto (1,23 zł brutto).

6. Po zakończeniu Plebiscytu zbierze się komisja konkursowa w składzie: Dominik Księski - redaktor naczelny tygodnika Pałuki, Bartosz Woźniak - sekretarz redakcji, Mirosława Roszak - pracownik działu internetowego.

7. Komisja plebiscytowa:

a) zapewni przyznanie nagrody wyłonionym laureatom,

b) przekaże ostateczne wyniki do opublikowania w papierowych Pałukach oraz na stronie internetowej www.palukitv.pl,

c) podejmie decyzję w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym.

8. Główną nagrodą dla laureata Plebiscytu (pierwszej osoby) jest zegarek sportowy o wartości 135,36 zł.

9. Laureaci Plebiscytu o zwycięstwie zostaną powiadomieni telefonicznie w dniu zakończenia konkursu między godziną 15:30 a 16:30. W trakcie rozmowy telefonicznej laureaci zostaną poproszeni o podanie niezbędnych danych do przekazania nagrody. Jeśli któryś laureat nie odbierze telefonu w dniu zakończenia konkursu w wyznaczonych godzinach członek komisji dzwoni do kolejnej osoby w następujący po tym dniu poniedziałek.

10. Wyniki plebiscytu, tzn. pierwsza dziesiątka sportowców w kolejności alfabetycznej, zostaną opublikowane na łamach papierowych Pałuk oraz na stronie internetowej www.palukitv.pl.

11. Lista z właściwą kolejnością sportowców Pałuk, począwszy od tego, który zdobył najwięcej głosów (w sumie z kuponów i SMS-ów) zostanie opublikowana w tygodniku Pałuki oraz na stronie internetowej www.palukitv.pl.

12. Wszystkie głosy oddane za pośrednictwem SMS-ów na poszczególnych kandydatów na sportowca Pałuk zostaną doliczone do głosów, które zostały oddane na te osoby za pośrednictwem kuponów publikowanych w papierowych Pałukach.

13. Głosy są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru Wiadomości SMS, mierzony według zegara Tygodnika.

14. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w Plebiscycie.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Plebiscytu jest Tygodnik. Uczestnik Plebiscytu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Tygodnik dla celów organizacji Plebiscytu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Plebiscytu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Plebiscycie.

2. Wszelkie reklamacje w związku z Plebiscytem należy zgłaszać do Tygodnika na jego adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Plebiscycie, a w każdym razie nie później niż w terminie

7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.

3. Tygodnik nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Głosy SMS-owe nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym ich czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nich danych są nieważne i zostaną wykluczone z Plebiscytu.

4. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

5. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział, uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Plebiscytu i wyraża zgodę na jego treść.

6. Regulamin Plebiscytu jest dostępny dla uczestników w siedzibie Tygodnika oraz na jego stronie internetowej www.palukitv.pl.

7. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

8. Tygodnik zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Plebiscytu i treści Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu.


Mirosława Roszak
Pałuki nr 1449 (47/2019)

 

UWAGA CZYTELNICY! Jeśli nie możecie wysłać sms-a z numerami swoich kandydatów na sportowca roku powinniście skontaktować się bezpośrednio ze swoim operatorem GSM w celu odblokowania usługi lub podniesienia limitu. Jest to związane z wprowadzeniem limitów kwot na usługi premium rate.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry