Wyślij zdjęcie dziecka

Otwierasz ponownie sklep? Uruchamiasz na nowo usługi? Daj nam znać, poinformujemy o tym mieszkańców - Twoich klientów! Zadzwoń: 508-211-990

Znajdujesz się na starej wersji portalu palukitv.pl

Aktualne informacje znajdziesz na nowej stronie.

 
Znajdź nas na Facebooku

 

 

 

     I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
    1. XXIV Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Pałuk roku 2015, Najpopularniejszego Działacza Sportowego Pałuk roku 2015 i Najpopularniejszego Trenera Pałuk roku 2015 organizuje Tygodnik Lokalny Pałuki.
    2. Nad przebiegiem plebiscytu czuwa powołana przez wydawcę Pałuk komisja plebiscytowa.
    3. Celem plebiscytu jest wyłonienie najpopularniejszych sportowców, trenera i działacza sportowego, którzy wykazali się osiągnięciami w okresie od 1 XII 2014 do 30 XI 2015. Wyniki ogłaszane będą w następujących kategoriach:
    a) dziesiątka najpopularniejszych sportowców Pałuk,
    b) najpopularniejszy trener Pałuk,
    c) najpopularniejszy działacz Pałuk.
    Sportowców wybierają kibice w drodze głosowania z zamkniętej listy kandydatów, działacza i trenera - komisja plebiscytowa na podstawie zgłoszeń.
    II. ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW
    Zgłoszenia kandydatów we wszystkich kategoriach mogą dokonywać zarówno kibice, jak i kluby sportowe.
    1. Zgłoszenia kandydatów na sportowca i trenera roku winny zawierać imię, nazwisko, dyscyplinę, nazwę klubu, który obecnie reprezentuje, osiągnięcia między 1 XII 2014 a 30 XI 2015 oraz krótkie uzasadnienie, które posłuży komisji plebiscytowej i czytelnikom do wyrobienia sobie zdania o kandydacie. Jeśli zgłaszany zawodnik (trener) trenuje w klubie położonym poza obszarem plebiscytu, należy zaznaczyć, z jakiej gminy pochodzi.
    2. Zgłoszenia kandydatów na działacza roku winny zawierać imię, nazwisko, nazwę klubu (klubów), w którym działa, osiągnięcia między 1 XII 2014 a 30 XI 2015 i krótkie uzasadnienie, które posłuży komisji plebiscytowej do wyrobienia sobie zdania o kandydacie.
    3. Można zgłaszać jedynie kandydatury osób, które pochodzą z Pałuk lub trenują (działają) na wyżej określonym terenie.
    4. Zgłoszenia przyjmowane są korespondencyjnie lub osobiście pod adresem: Pałuki, 88-400 Żnin, ul. Sądowa 4. Termin zgłoszeń upływa w piątek 27 XI 2015 r. o 17:00.
    5. Można zgłaszać dowolną liczbę kandydatur.
    III. LISTA KANDYDATÓW
    1. Komisja plebiscytowa na podstawie zgłoszeń wytypuje listę kandydatów, spośród których czytelnicy wybiorą najpopularniejszego sportowca Pałuk.
    2. Lista winna zawierać nie mniej niż 20 nazwisk. O długości i składzie listy zadecyduje komisja plebiscytowa na wyznaczonym przez redaktora naczelnego posiedzeniu komisji. W przypadkach spornych decyzje zapadają większością głosów.
    3. Lista kandydatów publikowana jest w całości, wraz z uzasadnieniami, 10 XII 2015 r. w tygodniku Pałuki nr 1243 (49/2015).
    4. W następnych numerach publikować będziemy listę w skrócie.
    IV. GŁOSOWANIE
    1. Do głosowania uprawnione są wszystkie osoby fizyczne i prawne bez względu na obywatelstwo, miejsce zamieszkania i siedzibę.
    2. Głosowanie odbywa się na specjalnie do tego przeznaczonych kuponach, drukowanych w Tygodniku Lokalnym Pałuki. Kupon zawiera miejsce na wpisanie imion i nazwisk trzech różnych sportowców wybranych z listy kandydatów oraz nazwiska i adresu głosującego. Dane osobowe głosujących nie będą gromadzone ani przetwarzane w jakikolwiek sposób, a służą jedynie możliwości przyznania wylosowanym uczestnikom plebiscytu nagród - pięciu zestawów książek Wydawnictwa WULKAN.
    3. Pierwszy kupon zostanie wydrukowany w tygodniku Pałuki 10 XII 2015 r., ostatni - 18 II 2016 r.
    4. Kupon jest ważny, jeśli:
    a) został wycięty z oryginalnego egzemplarza gazety,
    b) dotyczy plebiscytu właściwego roku,
    c) wypełnione są w nim wszystkie rubryki,
    d) trafił do redakcji do 19 lutego (piątek) 2016 r. do 17:00.
    5. Każdy z głosujących może dostarczyć (przysłać) dowolną liczbę kuponów.
    6. Głosowanie na sportowca Pałuk może też odbywać się za pośrednictwem SMS-ów, zgodnie z aneksem nr 1Z.
    V. OBLICZANIE GŁOSÓW
    1. Przy obliczaniu głosów i losowaniu nagród bierze się pod uwagę wszystkie ważne kupony i SMS-y, zgodnie z aneksem nr 1Z.
    2. Obliczania głosów dokonuje komisja plebiscytowa lub na jej zlecenie osoby prawne albo fizyczne.
    3. Punkty przyznaje się według kolejności: 1. miejsce - 5 punktów, 2. miejsce - 3 punkty, 3. miejsce - 1 punkt.
    4. Do dziesiątki najpopularniejszych sportowców Pałuk wchodzą ci spośród zawodników, którzy uzyskają kolejno największą liczbę punktów.
    VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
    1. Na łamach Tygodnika Lokalnego Pałuki nastąpi ogłoszenie (w porządku alfabetycznym) pierwszej dziesiątki wybranych w plebiscycie sportowców.
    2. Podczas podsumowania plebiscytu ogłoszone zostaną nazwiska wybranych przez komisję plebiscytową Trenera Roku i Działacza Roku oraz wyniki głosowania czytelników Pałuk na Najpopularniejszego Sportowca Roku wraz z podaniem kolejności miejsc w pierwszej dziesiątce.
    3. Publiczne ogłoszenie pełnych wyników plebiscytu nie może nastąpić wcześniej niż podczas podsumowania plebiscytu. Do tego czasu pracownicy, współpracownicy redakcji, instytucje i osoby z nimi współpracujące w organizacji XXIV plebiscytu zobowiązani są do zachowania tajemnicy odnośnie wyników punktacji.
    VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia XXIV plebiscytu i od tego dnia można zgłaszać kandydatury.
    2. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania uzupełnień w regulaminie, zobowiązując się do ich niezwłocznego opublikowania.

wydawca i redaktor
naczelny Pałuk
DOMINIK KSIĘSKI

* Skład komisji plebiscytowej: Aleksander Andrzejewski - Szubin, Grzegorz Berdysz - Żnin, Jerzy Krynicki - Żnin, Dominik Księski - Żnin (wydawca i redaktor naczelny Pałuk), Stanisław Tyrakowski - Żnin, Sylwia Wysocka - Janowiec Wielkopolski, Bartosz Woźniak - Piechcin.


Aneks nr 1Z
Regulamin konkursu SMS na najpopularniejszego sportowca Pałuk 2015 roku

     § 1 Postanowienia ogólne
     1. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Pałuk 2015 roku (zwany dalej „Plebiscytem“) jest organizowany przez Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, Tygodnik Lokalny Pałuki (zwany dalej „Tygodnikiem“) z siedzibą w Żninie (88-400) przy ul. Sądowej 4 (zwaną dalej „Siedzibą“) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
     2. Fundatorem nagród w Plebiscycie jest Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, Tygodnik Lokalny Pałuki (zwane dalej „Fundatorem“).
     3. W plebiscycie mogą brać udział osoby fizyczne zwane dalej „Uczestnikami“.
     § 2 Czas trwania Plebiscytu
     1. Plebiscyt organizowany i przeprowadzany jest w okresie (dalej „Czas Trwania Plebiscytu“) 10 XII 2015 godz. 6:00:00.000000 - 19 II 2016 do godz. 17:00:00.000000.
     § 3 Warunki uczestnictwa i przebieg Plebiscytu
     1. Uczestnik oddaje głos w Plebiscycie poprzez wysłanie pod numer 73601 wiadomości SMS (dalej „SMS“); w treści należy podać trzy numery różnych sportowców z listy opublikowanej w tygodniku Pałuki nr 1243 (49/2015) i w każdym kolejnym numerze wydanym do 18 lutego 2016 r., przy czym:
     a) w treści jednego SMS-a muszą znaleźć się zawsze trzy numery odpowiadające nazwiskom trzech różnych sportowców Pałuk (przy mniejszej lub większej liczbie wpisanych numerów sportowców lub przy wpisaniu numeru sportowca z ziemi mogileńskiej przysłane SMS-y nie będą brane pod uwagę i zostaną uznane za nieważne),
     b) ostateczna treść jednego SMS-a przysłanego z głosami na sportowca Pałuk na numer 73601 to: TPZ. numer sportowca, numer sportowca, numer sportowca, np. TPZ. 35, 40, 42,
     c) numery mogą być oddzielone przecinkiem lub spacją, ewentualnie przecinkiem i spacją, a wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma znaczenia.
     2. Uczestniczyć w Plebiscycie można dowolną ilość razy, przyjmując, że jednokrotne uczestnictwo to SMS wysłany z jednego numeru telefonu z trzema numerami różnych sportowców, wybranymi z listy opublikowanej w tygodniku Pałuki.
     3. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS to 3 zł netto (3,69 zł brutto), a jego wielkość jest niezależna od operatora sieci telefonii komórkowej. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w Plebiscycie.
     4. Plebiscyt ma na celu wyłonienie jednego zwycięzcy spośród osób głosujących na najlepszego sportowca Pałuk.
     5. Zwycięzcą plebiscytu zostanie osoba, która w najkrótszym czasie przyśle SMS-em poprawną odpowiedź na pytanie wysłane SMS-em wszystkim uczestnikom Plebiscytu. Pytanie to zostanie wysłane do wszystkich uczestników Plebiscytu tuż po zakończeniu głosowania, a SMS-y z odpowiedziami można przesyłać najpóźniej godzinę po zakończeniu głosowania na sportowca. Koszt wysłania jednego SMS-a z odpowiedzią na zadane pytanie na numer 7148 to 1 zł netto (1,23 zł brutto).
     6. Po zakończeniu Plebiscytu zbierze się komisja konkursowa w składzie: Dominik Księski - redaktor naczelny tygodnika Pałuki, Bartosz Woźniak - sekretarz redakcji, Mirosława Roszak - szef wydania internetowego.
     7. Komisja plebiscytowa:
     a) zapewni przyznanie nagrody wyłonionemu laureatowi,
     b) przekaże ostateczne wyniki do opublikowania w papierowych      Pałukach oraz na stronie internetowej www.palukitv.pl,
     c) podejmie decyzję w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym.
     8. Główną nagrodą dla laureata Plebiscytu jest zestaw książek Wydawnictwa WULKAN.
     9. Laureat Plebiscytu o zwycięstwie zostanie powiadomiony telefonicznie w dniu zakończenia konkursu między godziną 19:00 a 21:00. W trakcie rozmowy telefonicznej laureat zostanie poproszony o podanie niezbędnych danych do przekazania nagrody. Jeśli laureat nie odbierze telefonu w dniu zakończenia konkursu w wyznaczonych godzinach członek komisji dzwoni do kolejnej osoby w następujący po tym dniu poniedziałek.
     10. Wyniki plebiscytu, tzn. pierwsza dziesiątka sportowców w kolejności alfabetycznej, zostaną opublikowane na łamach papierowych Pałuk oraz na stronie internetowej www.palukitv.pl.
     11. Lista z właściwą kolejnością sportowców Pałuk, począwszy od tego, który zdobył najwięcej głosów (w sumie z kuponów i SMS-ów) zostanie opublikowana w tygodniku Pałuki oraz na stronie internetowej www.palukitv.pl.
     12. Wszystkie głosy oddane za pośrednictwem SMS-ów na poszczególnych kandydatów na sportowca Pałuk zostaną doliczone do głosów, które zostały oddane na te osoby za pośrednictwem kuponów publikowanych w papierowych Pałukach.
     13. Głosy są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru Wiadomości SMS, mierzony według zegara Tygodnika
     14. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w Plebiscycie.
     § 4 Postanowienia końcowe
     1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Plebiscytu jest Tygodnik. Uczestnik Plebiscytu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Tygodnik dla celów organizacji Plebiscytu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Plebiscytu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Plebiscycie.
     2. Wszelkie reklamacje w związku z Plebiscytem należy zgłaszać do Tygodnika na jego adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Plebiscycie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
     3. Tygodnik nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Głosy SMS-owe nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym ich czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nich danych są nieważne i zostaną wykluczone z Plebiscytu.
     4. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.
     5. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział, uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Plebiscytu i wyraża zgodę na jego treść.
     6. Regulamin Plebiscytu jest dostępny dla uczestników w siedzibie Tygodnika oraz na jego stronie internetowej www.palukitv.pl.
     7. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
     8. Tygodnik zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Plebiscytu i treści Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu.

Mirosława Roszak
Pałuki nr 1240 (46/2015)

 

    

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry