Wyślij zdjęcie dziecka

Otwierasz ponownie sklep? Uruchamiasz na nowo usługi? Daj nam znać, poinformujemy o tym mieszkańców - Twoich klientów! Zadzwoń: 508-211-990

Znajdujesz się na starej wersji portalu palukitv.pl

Aktualne informacje znajdziesz na nowej stronie.

 
Znajdź nas na Facebooku

 

 

1. Nazwa loterii fantowej

Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „Losowanie nagród dla publiczności Pałuckich Targów Rolnych” w czasie Pałuckich Targów Rolnych, zwanych dalej „Targami”, organizowanych przez Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN.

2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową

Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Dominik Księski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN.

3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie

Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Toruniu.

4. Podstawa prawna

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016r., poz. 471 – tekst jednolity ze zm.).

5. Zasięg loterii fantowej

Loteria organizowana jest na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

6. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej

Organizator nie zakłada osiągnięcia dochodu z organizowanej przez siebie loterii fantowej.

7. Czas trwania loterii fantowej

Loteria trwać będzie dwa dni: 19 sierpnia 2017 r. w godz. 10:30-18:00 i 20 sierpnia 2017 r. w godz. 9:00-17:15.

8. Informacja dotycząca liczby losów loteryjnych

8.1. W loterii biorą udział losy drukowane na planie Targów (nakład 9000 egz.). Plan Targów przy wejściu otrzymuje każdy zwiedzający.

8.2. Liczba losów uprawniających do wzięcia udziału w loterii fantowej zależy od liczby zwiedzających.

9. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia wydawania losów loteryjnych

Wydawanie losów loteryjnych odbywać się będzie w dniach: 19 sierpnia 2017 r. w godzinach 10:30-18:00 oraz 20 sierpnia 2017 r. w godzinach od 9:00-15:30. przy wejściu na teren Targów przy ulicy Kl. Janickiego w Żninie.

10. Uczestnicy loterii fantowej

10.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być każdy zwiedzający.

10.2. W loterii nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jej organizacją oraz organizacją Targów, a także pracownicy lub osoby powiązane w inny sposób z Tygodnikiem Lokalnym „Pałuki”.

10.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu loteryjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

11. Zasady organizacji loterii fantowej

11.1. W czasie trwania Targów każdy ze zwiedzających może wziąć udział w loterii fantowej organizowanej przez Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN w Żninie.

11.2 Do udziału w loterii fantowej konieczne jest wypisanie na losie loteryjnym podmiotu wystawiającego na Targach, który przedstawił według zwiedzającego najciekawszą propozycję targową.

11.3. Na losie loteryjnym należy wypisać firmę lub nazwę tylko jednego podmiotu wystawiającego na Targach oraz dane osobowe uczestnika loterii, konieczne do zawiadomienia o nagrodzie w przypadku nieodebrania jej podczas trwania Targów, w szczególności: imię, nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail.

11.4. Dane osobowe nie będą gromadzone i przechowywane.

11.5 Wypełnione losy loteryjne należy wrzucać do specjalnie przygotowanych w tym celu, oznaczonych i opieczętowanych urn umieszczonych przy wyjściu z terenu Targów: w sobotę w godz. od 10:30 do godz. 18:00 oraz w niedzielę od godz. 9:00 do godz. 15:30.

11.6. Losy loteryjne będą wyjmowane z urn przed każdym losowaniem. Będą one dołączane do tych losów, które nie wygrały we wcześniejszych losowaniach.

11.7. Każdy ze zwiedzających może wrzucić do urny tylko jeden los.

11.8. Spośród osób, które wrzuciły losy loteryjne do urn zostaną wylosowani zwycięzcy, którzy otrzymają nagrody ufundowane przez podmioty wystawiające.

11.0. W przypadku gdy podczas losowania zostanie wyciągnięty los osoby, która została już wcześniej wylosowana, to wówczas losowanie zostanie powtórzone.

11.10. Dodatkowo ogłoszona zostanie informacja o podmiocie wystawiającym się na Targach, który według zwiedzających przedstawił najciekawszą propozycje targową.

11.11. Wybrany przez zwiedzających podmiot wystawiający się na Targach otrzyma Puchar Publiczności Targów.

11.12. Ogłoszenie wyników głosowania publiczności nastąpi w niedzielę 20 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00 na terenie Targów.

12. Nagrody loterii fantowej

12.1 Nagrodami są przedmioty ufundowane przez firmy wystawiające się na targach.

12.2. Łączna wartość puli nagród wynosi 4000 zł (brutto)

12.3. Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.

12.4. Zwycięzcom w loterii fantowej nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.

13. Miejsce, termin i sposób losowania nagród

13.1. W czasie Targów na terenie targowym przy ul. Kl. Janickiego odbędą się trzy losowania nagród dla tych zwiedzających, którzy wrzucili los do urn.
13.2. Terminy losowania są następujące

13.2.1. I losowanie – sobota 19 sierpnia 2017 r., godz. 16:30

13.2.2. II losowanie – niedziela 20 sierpnia 2017 r., godz. 13:15

13.2.3. III losowanie – niedziela 20 sierpnia 2017 r., godz. 16:45.

13.3. Losy loteryjne zostaną przed losowaniem wymieszane.

13.4. Każdy los może być wylosowany tylko raz.

13.6. Losowanie odbędzie się w obecności osób wchodzących w skład Komisji powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.

13.7. W przypadku wylosowania losu loteryjnego noszącego ślady sfałszowania, w szczególności będącego odbitką kserograficzną, lub powielonego inną techniką, oraz w przypadku, gdy osoba o nazwisku wymienionym na losie została już wcześniej wylosowana, Komisja Loterii „Losowanie nagród dla publiczności Pałuckich Targów Rolnych” stwierdzi nieważność takiego losu loteryjnego i losowanie zostanie powtórzone aż do wyłonienia zwycięzcy.

13.8. Wylosowane nagrody zwiedzający będą mogli odebrać osobiście, po okazaniu dokumentu tożsamości w Centrum Targów po upływie 15 minut od zakończenia każdego z losowań do zakończenia Targów.

13.9. Nazwiska i imiona osób, które nie odbiorą nagród w czasie Targów zostaną wydrukowane w 34 numerze Tygodnika Lokalnego „Pałuki”. Nagrody będzie można odebrać po okazaniu dokumentu tożsamości w redakcji Tygodnika Lokalnego „Pałuki”, która znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania, tj. w Żninie przy ul. Sądowej 4 lub w Mogilnie przy Rynku 15.

13.10. Nagrody należy odebrać najpóźniej do dnia 5 września 2017 r.

13.12. Odbiór nagrody zwycięzcy kwitują własnoręcznym podpisem.

13.13. W przypadku nagród o wartości przekraczającej 760,00 zł konieczne będzie podanie danych zwycięzcy niezbędnych do złożenia deklaracji podatkowej i opłacenia podatku. Podatek opłaca Organizator.

13.14. W wypadku niezgłoszenia się po nagrodę w regulaminowym czasie, nagroda zostanie przeznaczona na nagrody w konkursach organizowanych przez tygodnik „Pałuki”, a nagrody o krótkim okresie przydatności zostaną zutylizowane.

13.15. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni od razu po losowaniu.

13.16. Komisja Loterii sporządzi protokół z przebiegu losowania z podaniem wyników loterii „Losowanie nagród dla publiczności Pałuckich Targów Rolnych” po zakończeniu wszystkich trzech przewidzianych losowań.

14. Zasady postępowania reklamacyjnego

14.1. Reklamacje mogą być zgłaszane w godzinach 10:00-15:00 dnia 21 sierpnia 2017 r.

14.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.

14.3. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie Organizatora. Reklamacje złożone przed i po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Organizator zastrzega, że reklamacje, które wpłyną do siedziby Organizatora poza terminem ich składania nie będą rozpatrywane, pomimo ich prawidłowego wniesienia przez Uczestnika. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii „Losowanie nagród dla publiczności Pałuckich Targów Rolnych”. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 minut od momentu jej złożenia w siedzibie Organizatora wraz z powiadomieniem uczestnika o wyniku komisji.

14.4. Decyzja Komisji Loterii „Losowanie nagród dla publiczności Pałuckich Targów Rolnych” dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

14.5. Organizator nie przewiduje możliwości reklamacji losów i nagród.

14.6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

15. Postanowienia końcowe

15.1. Wzięcie udziału w loterii „Losowanie nagród dla publiczności Pałuckich Targów Rolnych” jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego Regulaminu.

15.2. Regulamin loterii będzie dostępny w miejscu wydawania losów, siedzibie Organizatora „Losowanie nagród dla publiczności Pałuckich Targów Rolnych” oraz na stronie internetowej www.palukitv.pl.

15.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagród, wygranych przez laureatów. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor lub sprzedawca.

15.4. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Toruniu, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.

15.5. W sprawach nieuregulowanych tym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U, z 2016 r., poz. 471 – tekst jednolity ze zm.).

15.6. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej loterii - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry